Tarieven

Kosten en betaling

U heeft een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig om voor vergoeding van de kosten van uw behandeling in aanmerking te komen. De huisarts mag alleen naar een GZ-psycholoog verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis volgens DSM-V.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.

Een  belangrijke verandering is dat er maandelijks gefactureerd wordt (in plaats van na afsluiting van de behandeling of na een jaar). Op de factuur is precies terug te lezen wat er aan diagnostiek en behandeling geboden is, zodat de zorgkosten inzichtelijk zijn.

Er wordt na de intake en diagnostiekfase een zorgvraagtypering vastgesteld op basis van de ernst van de problematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst (de HONOS+). Deze wordt door de behandelaar ingevuld. Wij zijn verplicht de zorgvraagtypering op de factuur te vermelden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan wordt in overleg met u opgesteld op basis van de diagnose, de zorgvraagtypering en uw zorgvraag.

Ik hanteer de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) worden geadviseerd. Het tarief van een consult hangt af van de volgende factoren:

  1. De setting (de praktijk valt onder  Ambulant-Kwaliteitsstatuut sectie II)
  2. Het beroep van de behandelaar (ik ben GZ-psycholoog)
  3. Het type consult (diagnostiek of individuele behandeling)
  4. De duur van het consult

De tarieven zijn op te zoeken via deze link: zorgprestatiemodel.nza.nl

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

U kunt het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel u vergoed krijgt. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een factuur, die u zelf moet voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak wordt € 40,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed.

Indien na de intakefase in onderling overleg wordt besloten dat u beter op uw plek bent bij een andere of gespecialiseerde collega, wordt u gericht doorverwezen en ontvangt u een factuur voor de intake. Deze factuur kunt u eveneens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk gesprekken te voeren buiten deze behandeltrajecten, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM5-diagnose, of indien u geen diagnose in uw medisch dossier wenst. Deze consulten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten worden de kosten over het algemeen wel vergoed; informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor consulten buiten een behandeltraject:

  • Standaardtarief individueel consult (45 minuten): € 105,00
  • Intakegesprek (60 minuten): € 131,25
  • Ouder-, partnerrelatie-, gezinsgesprek (75 minuten): € 157,50
  • Telefonisch consult (15 minuten): € 26,25
  • Schriftelijke rapportage aan bedrijfs- of verzekeringsarts. De factuur wordt verrekend met de desbetreffende arts.): € 89, 65
  • Schriftelijke rapportage voor eigen gebruik: € 157,50

Inzake betalingen van cliëntcontacten wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Klik hier voor de Patientfolder over het zorgprestatiemodel

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.